POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca na stronie internetowej Aleksandry Macenowicz (aleksandramacenowicz.pl)

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Get Engspired Aleksandra Macenowicz, ul. Tuwima 24 05-850 Duchnice, NIP 1182005089 REGON 363613804

Jak mogę się z Tobą skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcesz skontaktować się ze mną w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

 1. drogą e-mailową pod adresem: macenowicz.aleksandra@ gmail.com
 2. pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Tuwima 24 05-850 Duchnice
W jakich sytuacjach przetwarzasz moje dane osobowe?

Przetwarzam Twoje dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

 • korzystasz z moich usług, w szczególności, kiedy korzystasz z moich produktów,
 • bierzesz udział w organizowanych przeze mnie szkoleniach, konkursach i akcjach promocyjnych,
 • czasami proszę moich klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą, mogę wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu mogę poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty,
 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa,
 • w tym celu mogę przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody,
 • Twoje dane osobowe mogę przetwarzać również w przypadku, gdy wysyłam Ci newsletter (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę),

Twoje dane osobowe przetwarzam również w przypadku, gdy wysyłam Ci informacje marketingowe o mnie lub o moich partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę).

Czy muszę podawać Ci moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do korzystania z moich usług i prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są niezbędne, abym mogła spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Jakie dane przetwarzasz?

Przetwarzam tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

 1. Jeżeli korzystasz z moich usług, lub bierzesz udział w organizowanych przeze mnie wydarzeniach przetwarzam Twoje dane osobowe takie jak – imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatnicze.
 2. Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przeze mnie konkursach, przetwarzam m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres email.
 3. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Ci newslettera i informacji marketingowych przetwarzam m.in. Twoje imię i nazwisko oraz adres email.
 4. Jeżeli wystawiam Tobie dokument sprzedaży wówczas przetwarzam takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub numer NIP.

Jeżeli komunikuję się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzam takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu przetwarzasz moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzam w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:

 1. Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
 2. Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
 3. Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

Jeśli zdecyduję się przetwarzać Twoje dane w innym celu niż je zebrałam, poinformuję Ciebie o tym i poproszę o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Cookies

W ograniczonym zakresie mogę zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów aleksandramacenowicz.pl, engspired.com.

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)

-trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)

-pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Witryny, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Administrator zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzasz moje dane?

Dane Osobowe przetwarzam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda lub
 • rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub

spełnienie przeze mnie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziesz przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. w przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będę przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usunę je niezwłocznie,
 3. dane, które przetwarzam na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

dane przetwarzane w celu spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mam prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać moje usługi, spełniać ciążące na mnie obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystam z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je ode mnie też odpowiednie władze.

W takim przypadku powierzam dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na moje zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Będę przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom upoważnionym przeze mnie, moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecę to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna),

innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez nich żądania udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa).

Czy i komu udostępniasz moje dane?

Nie udostępniam Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 1. wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona.
 2. udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi.
 3. w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego).

Każdy wniosek o udostępnienie jest przeze mnie wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzę, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Czy przekazujesz dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Moi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Minimalizujemy zakres danych wysyłanych poza terytorium EOG. Jednocześnie weryfikujemy w przypadku zastosowania SCC, czy istnieje ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych przez te podmioty spoza terytorium EOG m.in. jak wygląda u nich proces zabezpieczenia danych oraz czy udostępnione dane mogą potencjalnie stanowić przedmiot zainteresowań państw trzecich.

Jak chronisz moje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 1. do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 3. wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
 4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażę, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będę mogła dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:
  • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administrator z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:

drogą e-mailową pod adresem: macenowicz.aleksandra @ gmail.com

lub pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Tuwima 24 05-850 Duchnice dopisek: dane osobowe

ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Jak aktualizuję politykę prywatności?

Co jakiś czas mogę aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzę istotne zmiany, powiadomię Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z moich usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcam do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniam również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności. Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 11.05.2021. Archiwalne wersje tego dokumentu możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.